top of page

מידע למתעניינים

תהליך הקבלה לבניה החופשית אינו קצר, ואינו פשוט. הבונים החופשיים אינם ארגון המיועד או מתאים לכל אחד, וככזה אין לו שאיפות להתרחבות או ל"מיסיונריות" - אלא לקבל אנשים ראויים ומתאימים בלבד, אשר יפיקו תועלת עבור עצמם מההצטרפות למסדר, וכן יתרמו לאחיהם מחוכמתם, ידיעותיהם וכשרונותיהם.

מרכיב נוסף חשוב מאוד בתהליך הגשת המועמדות הנו הגעה עצמאית מתוך רצון חופשי. לשכות הבונים החופשיים במסדרנו לעולם לא יפנו לאדם עם הזמנה להצטרפות, מתוך תפיסה שהצעד הראשון צריך להיות מצד המתעניין וביוזמתו - מתוך רצון חופשי של אדם בן חורין. 

מתוך נקודת המוצא הזו, נגזר תהליך הקבלה למסדר. התהליך אורך לרוב החל מ-4 ועד 6 חודשים (אך במקרים מסויימים יכול להמשך אף עד שנה ויותר מכך, בהתאם למקרה), ותלוי במידה רבה בשיתוף הפעולה מצד המועמד ובנסיבות הלשכה השונות.

יש לציין שההתעניינות הראשונית, הגשת המועמדות, וכן תהליך הקבלה אינם כרוכים בהתחייבות או תשלום בכל סוג, ורק במקרה של התאמה הדדית והצטרפות נגבים דמי חבר. ניתן, כמובן, לעצור את התהליך בכל עת.

שלבי התהליך:

1. הבעת עניין: על המתעניין לפנות אל הלשכה מרצונו החופשי וביוזמתו, ולהביע עניין להתחיל בתהליך המועמדות. בשלב זה תוודא הלשכה עמידה בתנאי הסף להצטרפות: גיל 21 ומעלה, ואמונה בישות עליונה. פניות של מתעניינות יועברו אל הלשכה הגדולה, אשר פועלת בימים אלו על הקמת לשכה המיועדת לנשים.

2. ביקורים בלשכה: על מנת להכיר את המועמד באופן בלתי אמצעי ולאפשר למועמד להכיר אותנו כראוי ולהציג את עצמו בפני הלשכה, הוא יוזמן למספר ארוחות ערב חגיגיות המכונות "שולחן לבן" הנערכות לרוב אחר אסיפות הלשכה, וכן לפעולות התנדבות ולאירועים שונים של הלשכה הנערכים מעת לעת. המועמד יוזמן למספר מפגשים הנדרש ליצירת היכרות מתאימה, על פי רוב בין 3-5 מפגשים עם הלשכה.

3. שיחות אישיות: במקביל לביקורים בלשכה, ייערכו שיחות אישיות של נשיא הלשכה ובעלי תפקידים נוספים עם המועמד, על מנת להכירו ולאפשר לו לקבל מענה על כל שאלה שתהיה לו בנוגע ללשכה או לבניה החופשית בכלל.

4. ביקור בית: לאחר השלמת השלבים הקודמים, ייערך ביקור של מספר נציגים מהלשכה בביתו של המועמד. מטרת הביקור היא להכיר את משפחתו של המועמד ובפרט את בת או בן זוגו, לענות על כל שאלה שיש להם בנוגע לבניה החופשית, לוודא שהבניה החופשית תשתלב באופן הרמוני וחיובי עם חייו האישיים של המועמד, ובפרט לוודא שהפעילות במסגרת הלשכה לא תפגע חלילה במשפחתו או בפרנסתו חלילה (במקרה של התנגדות המשפחה, התהליך ייעצר בשלב זה). 

5. הצבעה: לאחר השלמת התהליך, תועבר המועמדות להחלטת כלל אחי הלשכה באופן דמוקרטי. במידה שתהיה התנגדות מינימלית למועמדות, היא תיפסל. במידה והמועמד יתקבל, תועבר אליו הודעה על כך ויתואם מועד לטקס החניכה שלו, בו הוא יהפוך לבונה חופשי.

לאורך כל שלבי התהליך ואף לאחר החניכה, מלווה המתעניין באחים מנוסים הזמינים לענות לו ולבני משפחתו על כל שאלה.

bottom of page